PRAVIDLA A PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky upravují předávání a administraci darů lidem bez domova v partnerských centrech (dále jen „Pravidla“) provozovatelem DONATINO CZ, z.s., se sídlem Bělocerkevská 584/25, Vršovice (Praha 10), 100 00 Praha, IČO: 17150850 (dále jen „Provozovatel“).

I. Definice některých pojmů
1. Projektem se rozumí projekt s názvem Štědrá večeře, který organizuje Provozovatel a jehož cílem je poskytnutí vánočního jídla lidem bez domova v partnerských centrech v centrech ve městech Praha, České Budějovice, Brno a Ostrava v období od 23. 12. 2023 do 15. 1. 2024.

2. Dárcem je individuálně určená fyzická osoba, která souhlasí s Pravidly a zasláním daru uzavírá s Provozovatelem darovací smlouvu podle ust. § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

3. Darem je zakoupené zboží prostřednictvím portálu www.stedravecera.sk, který poskytne Dárce při uzavírání darovací smlouvy, bezúplatně ve prospěch Provozovatele, s cílem podpořit realizaci Projektu Provozovatele.

II. Práva a povinnosti Provozovatele
1. Provozovatel souhlasí s přijetím Darů prostřednictvím portálu www.stedravecera.sk od jednotlivých Dárců a s uzavřením darovací smlouvy s každým Dárcem, který projeví zájem a poskytne Provozovateli Dar za účelem podpory Projektu.

2. Provozovatel je oprávněn přijímat Dary od Dárců.

3. Provozovatel je oprávněn komunikovat s Dárcem a/nebo s potenciálním dárcem, tj. v případě, pokud konkrétní osoba projevila zájem poskytnout Dar a uzavřít darovací smlouvu, ale z jakéhokoli důvodu k poskytnutí Daru nedošlo (Provozovatel je v takovém případě oprávněn komunikovat s potenciálním dárcem pouze ohledně plánovaného zájmu poskytnout nebo pravidelně poskytovat Dar), a v případě, že informuje Dárce o použití Daru.

4. Provozovatel je povinen:
a) dodržovat tato Pravidla;
b) použít Dary jen za účelem realizace Projektu, a to zejména na organizační, personální a materiální zabezpečení Projektu po všech stránkách;
c) uvádět přesné, správné a pravdivé údaje a na požádání Dárce předložit listiny, které tyto údaje potvrzují;
d) na požádání Dárce ho informovat o použití Darů, v případě, že Dárce výzvy o to požádá, je Příjemce povinen mu do třiceti dnů od doručení žádosti vyhovět;
e) zpracovávat osobní údaje Dárců – fyzických osob, v rozsahu a za podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

III. Práva a povinnosti Dárce
1. Dárce je oprávněn:
a) bezplatně a dobrovolně poskytnout Dar prostřednictvím portálu www.stedravecera.sk; darovací smlouvu uzavírá Dárce po akceptování Pravidel okamžikem stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ nebo obdobného znění v internetovém formuláři na poskytnutí Daru a poskytnutím Daru (příslušné finanční částky ve výši zakoupeného zboží);
b) požádat Provozovatele o informace o použití Daru;
c) odstoupit od darovací smlouvy do 3 dnů ode dne poskytnutí Daru, a to prostřednictvím e-mailu na adresu: info@stedravecera.sk.

2. Dárce je povinen uvádět o sobě úplné, přesné, správné a pravdivé údaje.

IV. Bezpečnost a ochrana osobních údajů
Provozovatel jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, informuje Dárce (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů”) o tom, že:

– osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci předány při poskytnutí Daru, budou zpracovány za účelem uzavření darovací smlouvy a jejího následného plnění, přičemž právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění darovací smlouvy;

– důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění darovací smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné;

– osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu dle § 31 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, nebo po dobu dle § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů;

– Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, případně omezení zpracování, a namítat vůči jejich zpracování; má právo na přenosnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.